Natječaji

Inovacije u S3 područjima

Otvoren
Datum prijave: 15. 7. 2019
Kraj prijave: 15. 11. 2019

Referentni broj:

KK.03.2.2.06

OSNOVNI PODACI O NATJEČAJU

FOND: Fond za regionalni razvoj

OPERATIVNI PROGRAM: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

VRSTA POZIVA: Otvoreni javni poziv

ROK PRIJAVE: 15.07.2019.-15.11.2019.

UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 634.000.000,00 HRK

IZNOS POTPORE: 750.000,00 -20.000.000,00 HRK

TRAJANJE PROJEKTA: do 24 mjeseca

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014

Nisu prihvatljivi prijavitelji iz slijedećih sektora Nacionalne klasifikacije djelatnosti:

 • poslovanja nekretninama (NKD oznaka 68),
 • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD oznaka 92),
 • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake: 64, 65, 66),
 • povezanim s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda,
 • socijalne skrbi sa smještajem (NKD oznaka 87),
 • pravne i računovodstvene djelatnosti (NKD oznaka 69),

INTENZITET POTPORE

1.Intenzitet regionalne potpore

 1. a) 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća;
 2. b) 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća;

2.Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

Intenzitet potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.

3.Potpore male vrijednosti (Program de minimis):

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75% prihvatljivih troškova.

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI: KOJA ULAGANJA SU DOZVOLJENA?

U skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti namijenjene ulaganju u materijalnu i nematerijalnu imovinu, pribavljanju patenata, troškova osoblja u svrhu uvođenja inovacije procesa ili organizacije poslovanja nužnih za proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3).

Komercijalizacija je dio inovacijskog procesa u kojem se inovacija uvodi u praktičnu upotrebu odnosno uvodi se u proizvodnju i plasira proizvod/usluga na tržište te ostvaruje proboj na željeno tržište.

Preduvjet za početak procesa komercijalizacije na ovom Pozivu je postojanje dovršenog prototipa proizvoda / usluge testiranog u stvarnom okruženju.

Prihvatljive aktivnosti projekta moraju biti usmjerene na komercijalizaciju inovativnog proizvoda/usluge koji je novi za tržište, prvenstveno kroz aktivnosti koje se odnose na inovacije procesa i organizacije poslovanja.

Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

 1. Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga (članak 29. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014);
 2. Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga (članak 29. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014);
 3. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2. (članak 14. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014).
 4. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis).

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. i 4. ne mogu provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti „Inovacija organizacije poslovanja“ i/ili “Inovacija procesa“.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

A) Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Regionalne potpore za ulaganje (članak 14. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 i Uredbe 2017/1084):

1) Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta;

2) Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva), prihvatljivi su za izračun troškova ulaganja ako ta imovina ispunjava sljedeće uvjete:

 • mora se upotrebljavati isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu;
 • mora se voditi kao imovina koja se amortizira;
 • mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem; i
 • mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom najmanje tri godine u slučaju malih i srednjih poduzeća.

3) PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat i koji plaća korisnik koji nije neoporeziva osoba definirana u članku 13, Stavku l. Prvom podstavku Direktive Vijeća br. 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006.godine o zajedničkom sustavu PDV-a (prijavitelji dostavljaju izjavu kojom traže PDV kao prihvatljiv trošak, a iz koje je vidljivo da nemaju pravo na povrat, po kojoj osnovi te za koje troškove).

B) Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja (članak 29. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 i Uredbe 2017/1084) za Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja (financirat će se samo inovacije procesa i organizacija poslovanja koje su povezane sa komercijalizacijom inovativnog proizvoda /usluge koji su novi za tržište):

 1. Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta tj. aktivnostima inovacije procesa i organizacije poslovanja, izračunavaju se se u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013, Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka primjenom standardne veličine jediničnih troškova iz Uredbe (EU) br. 1303/2013 sukladno članku 68. (a) odnosno izmjene iste (Uredba (EU) br. 2018/1046 čl. 272. stavak 30.)
 2.  Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja, sukladno članku 68. (1b) Uredbe (EU) br. 1303/2013. Neizravni troškovi odnose se na troškove uredskog prostora (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta).Korisnik će koristiti pojednostavljenu metodu izračuna neizravnih troškova primjenom fiksne stope, koja iznosi 15% od ukupnih prihvatljivih izravnih troškova osoblja ove točke. Neće biti dozvoljeni pojedinačni troškovi potrošnog uredskog materijala i uredske opreme, pojedinačni režijski troškovi (npr. grijanje/hlađenje, struja, voda, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl.) te troškovi održavanja uredskih prostora (zakonom propisani periodični pregledi, zamjena istrošenih materijala i elemenata, periodični i izvanredni radovi i popravci).
 3. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se koriste za projekt, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima.

C) Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Potpore male vrijednosti (Program de minimis):

 1. Troškovi obaveznog informiranja i vidljivosti sukladno Uputama za korisnike za razdoblje 2014.-2020. – Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata, prihvatljivi su do 15.000,00 HRK;
 2. Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv, prihvatljivi su do 40.000,00 HRK;
 3. Troškovi upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu);
 4. Troškovi revizije projekta;
 5. Troškovi vezani za stavljanje u funkciju materijalne imovine, te s njima povezanih troškova aktiviranja, transporta i stavljanja u pogon;
 6. Troškovi pomoćnih usluga za inovacije (osiguravanje uredskog prostora, banka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga);
 7. Troškovi usluga poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga, itd.
 8. PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat i koji plaća korisnik koji nije neoporeziva osoba definirana u članku 13, Stavku l. Prvom podstavku Direktive Vijeća br. 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006.godine o zajedničkom sustavu PDV-a (prijavitelji dostavljaju izjavu kojom traže PDV kao prihvatljiv trošak, a iz koje je vidljivo da nemaju pravo na povrat, po kojoj osnovi te za koje troškove).

Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja, po ovom Pozivu, za Potpore male vrijednosti (Program de minimis) kumulativno ne smiju premašivati gornju granicu za Potpore de minimis koja iznosi 10% ukupne vrijednosti projekta, a maksimalno može iznositi 750.000,00 HRK, poštujući ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013.

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje iskustvo na našoj web stranici.
Slažem se