Natječaji

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – faza 2

Otvoren
Datum prijave: 21. 11. 2019
Kraj prijave: 21. 12. 2019

Referentni broj:

KK.03.2.1.16

OSNOVNI PODACI O NATJEČAJU

FOND: Fond za regionalni razvoj

OPERATIVNI PROGRAM: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

VRSTA POZIVA: Otvoreni javni poziv

ROK PRIJAVE: 21.11.2018.-21.12.2020.

UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 134.000.000,00 HRK

IZNOS POTPORE: min. 100.000,00 – max. 1.000.000,00 HRK

TRAJANJE PROJEKTA: do 24 mjeseca

PREDMET POZIVA: Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

SVRHA (CILJ) POZIVA: Povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014

Prihvatljivi prijavitelji moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • najmanje godinu dana su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti;
 • imati barem 1 zaposlenog na temelju sati rada u 2018.;
 • imaju poslovni nastan u RH
 • Imaju pozitivno poslovanje u 2018. godini

Nisu prihvatljivi prijavitelji iz slijedećih sektora Nacionalne klasifikacije djelatnosti:

 • poslovanja nekretninama (NKD[1] oznaka 68)
 • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD oznaka 92)
 • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake: 64, 65, 66)
 • pravne i računovodstvene djelatnosti (NKD oznaka 69)
 • trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava[2]
 • proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište duhana i duhanskih proizvoda
 • trgovine na veliko i malo (NKD oznake: 45, 46 i 47)
 • knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti (NKD oznaka 91)
 • sportske te zabavne i rekreacijske djelatnosti (NKD oznaka 93)
 • djelatnosti zdravstvene i socijalne skrbi (NKD oznake: 86, 87 i 88)
 • djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (NKD oznaka 56)

INTENZITET POTPORE

Potpore male vrijednosti pružene kroz Program de minimis dodjeljivat će se mikro, malim i srednjim poduzećima u obliku bespovratnih sredstava kao nadopune privatnom financiranju. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4. de minimis Uredbe.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:

 • za mikro i malo poduzeće 85 %
 • za srednje poduzeće 65 %.

Bespovratna sredstva koja će se dodijeliti putem ovog Poziva smatraju se potporom male vrijednosti.

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI: KOJA ULAGANJA SU DOZVOLJENA?

Sljedeće kategorije aktivnosti smatraju se prihvatljivima:

 • nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% posto stranih izlagača u ukupnom broju izlagača ili 5% inozemnih poslovnih posjetitelja.
 • istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH
 • informiranje i vidljivost sukladno navedenom u točki 5.6. Informiranje i vidljivost.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima (mogu biti prihvatljivi od dana podnošenja projektnog prijedloga) u sklopu prihvatljivih aktivnosti:

 1. Nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% stranih izlagača/sudionika u ukupnom broju izlagača/sudionika ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja[3] – prihvatljivi su:
 2. a) Troškovi izložbenog prostora na sajmu/b2b susretu u inozemstvu koji obuhvaćaju[4]:
 • troškove kotizacije za nastup na sajmu/b2b susretu u inozemstvu
 • troškove najma izložbenog prostora (najam neopremljenog izložbenog prostora ili najam izložbenog prostora s tipskim štandom[5] koji nudi organizator sajma/b2b susreta (uključujući troškove postavljanja i rastavljanja štanda, potrebne priključke električne energije, vode, interneta, troškove čišćenja i sl.)
 • troškove najma izložbene opreme (namještaj, IKT oprema, ugostiteljska oprema, projektor i sl.)
 • troškove upisa u katalog izlagača.

Ako predmetni sajam/b2b susret na kojem prijavitelj planira nastupiti sudionicima nudi paket-aranžmane koji uključuju gore navedeno, prihvatljiv je trošak takvog paketa.

Troškovi navedeni pod a) prihvatljivi su ukoliko navedene usluge nudi organizator sajma/b2b susreta.

 1. b) Troškovi upravljanja izložbenim prostorom u iznosu od najviše 15% ukupne vrijednosti projektnog prijedloga.

Troškovi upravljanja izložbenim prostorom uključuju: putne troškove[6], troškove smještaja[7] i dnevnica[8] za zaposlenike prijavitelja/korisnika[9].

 1. c) Troškovi izrade promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH.

Prihvatljivi su izdaci za usluge izrade promotivnog materijala (audiovizualni materijali, brošure, publikacije, letci, banneri i sl.) – grafički dizajn, prijevod, lektoriranje, tisak – do ukupno najvećeg iznosa od 15.000,00 HRK.

 1. Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište u drugoj državi članici ili trećoj zemlji – prihvatljivi su izdaci za savjetodavne usluge vanjskih dobavljača do najvećeg iznosa od 38.000,00 HRK za:
 • izradu analize tržišta
 • izradu strategije izvoza koja obuhvaća razdoblje od najmanje 12 mjeseci
 • izradu analize potencijalnih poslovnih partnera uz izrađene bonitete istih.
 1. Informiranje i vidljivost :

prihvatljivi su izdaci u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti[10], koji ne obuhvaćaju marketinške i promidžbene aktivnosti prijavitelja, do ukupno najvećeg iznosa od 2.000,00 HRK.

Troškovi također moraju biti u skladu s općim uvjetima prihvatljivosti iz Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (NN 143/14).

[1]Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. (NKD 2007) (NN, br. 58/07. i 72/07.) – NKD s objašnjenjima

[2] Odluka o donošenju popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (NN 101/2013)

[3] Stranim izlagačima/sudionicima/posjetiteljima smatraju se izlagači/sudionici/posjetitelji koji nisu iz zemlje u kojoj se organizira sajam/b2b susret. Uvjet od najmanje 10% stranih izlagača/sudionika ili 5% inozemnih posjetitelja se dokazuje objavom na internetskoj stranici organizatora sajma ili b2b susreta ili upisom u baze podataka www.expodatabase.com i/ili www.auma.de. Ukoliko podaci na internetskoj stranici organizatora ili u bazama podataka www.expodatabase.com i/ili www.auma.de ne budu dostupni ili budu nepotpuni ili neadekvatni, podnositelj zahtjeva će na zahtjev nadležnog tijela morati dostaviti potvrdu organizatora sajma/b2b susreta.

[4] U slučaju opravdane zamjene sajma tijekom provedbe drugim sajmom s istovrsnim učinkom, prihvatljivi troškovi ne mogu premašiti one predviđene projektnim prijedlogom.

[5] Vidjeti u Pojmovniku definiciju “Tipski štand”

[6] Vidjeti u Pojmovniku definiciju “Putni troškovi.

[7] Vidjeti u Pojmovniku definiciju “Troškovi smještaja”;

[8] Vidjeti u Pojmovniku definiciju “Dnevnice

[9] Dokumentacija kojom se dokazuje izdatak provjerava se prilikom provedbe projekta.

[10] Potrebni kako bi korisnik objavio činjenicu da EU sufinancira projekt te da je projekt koji se provodi u sklopu OPKK sufinanciranog od strane EFRR i ne obuhvaćaju promidžbene aktivnosti koje korisnik provodi u svrhu redovnog poslovanja.

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje iskustvo na našoj web stranici.
Slažem se